Catch-Up.
ສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະການປ່ຽນແປງຢູ່ເຂດພູດອຍ

ຜັນຂະຫຍາຍວິທີການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຢູ່ເຂດພູດອຍ
ໃນ ສປປລາວ.

ກິດຈະກໍາ C1: ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ & ສະຖາບັນ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

 
 
ຂອບເຂດ ຈຸດປະສົງ ວິທີການ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ຄູ່ຮ່ວມງານ

  ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທາງເລືອກໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຊໍານານຂອງຊາວກະສິກອນ ຫຼື ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ. ສ້າງບົດຮຽນຈາກປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ ກັບໂຄງການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາໃນປະຈຸບັນ ຊຶ່ງຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຈາກການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນພື້ນທີ່ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ເຄີຍໄດ້ທົດສອບຜ່ານມາ ແລະ ມັນກໍ່ພຽງພໍແລ້ວທີ່ຈະສາມາດຄາດຄະເນເຖິງຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໄດ້. ການສໍາຫຼວດໃນທີ່ນີ້ແມ່ນເພື່ອກໍານົດເງື່ອນໄຂ ທີ່ຄວນຈະສ້າງຂື້ນມາແທນທີ່ບົດຮຽນທີ່ບັນລຸຜົນ ຫຼື ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຈາກບົດຮຽນທີ່ຜິດພາດໃນອາດີດ.

  ເພື່ອເປັນການຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ບົດຮຽນຈາກແກ່ນສານ A ແລະ ແກ່ນສານ B. ໄດ້ຈັດລຽງ 3 ບູລິມະສິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງຄືດັ່ງນີ້:

  • ການທໍາການຜະລິດກະສິກໍາແບບອານຸລັກ: ການປັບຕົວ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ມີຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ,
  • ການຈັດກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ ສະຫະກອນຜະລິດກະສິກໍາ,
  • ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງານຂອງແຜນງານ REDD.

  1. ເອກກະສານທີ່ມີການປ່ຽນແປງ

  ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການປ່ຽນແປງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລາວ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ພ້ອມທັງທົບທວນເອກກະສານທາງວິທະຍາສາດຈາກສາກົນຈໍານວນໜຶ່ງ.

  • ເອກກະສານທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ຕົວຢ່າງ: ຂໍ້ມູນທີ່ປ້ອນເຂົ້າ/ຜົນໄດ້ຮັບ, ມູນຄ່າ/ການວິເຄາະຜົນກໍາໄລ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ອື່ນໆ.
  • ປະເມີນການກະຈາຍວຽກງານຂອງຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ມີຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວກະສິກອນ. ລົງສໍາຫຼວດການກະຈາຍວຽກງານຂອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ປະກອບດ້ວຍອົງກອນສົ່ງເສີມ, ນາຍບ້ານ, ສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ແລະ ອື່ນໆ.

  2. ການສະເໜີແນະ

  • ເພື່ອເປັນການສົມທຽບຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດກັບພູມປັນຍາຊາວບ້ານຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງທີ່ມາ ເພື່ອເປັນການປະເມີນເງື່ອນໄຂການປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການສະເໜີແນະ. ນອກຈາກນີ້, ການກໍານົດເງື່ອນໄຂ (ຂົງເຂດວຽກງານຂອງສະຖາບັນ, ການສ້າງນະໂຍບາຍ) ຄວນຈະສ້າງຈາກບົດຮຽນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ໃນຂົງເຂດການຈັດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພື່ອເປັນການຫຼີກລ່ຽງຈາກຈາກບົດຮຽນທີ່ຜິດພາດໃນອາດີດ.
  • ການເລີ່ມຕົ້ນຈໍາລອງການປ່ຽນອົງກອນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບບ້ານ ແລະ ລະດັບເມືອງ ເພື່ອກໍານົດສັກກະຍະພາບ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປະເມີນຜົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງເຕັກນິກໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ ຫຼື ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ມີການປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ.

  1. ຜົນກະທົບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາໃນຮູບແບບອານຸລັກ ທີ່ມີຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

  ການຜະລິດກະສິກໍາໃນຮູບແບບອານຸລັກໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ພາຍໃນ 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍ (ເມືອງແປກ, ເມືອງຄໍາ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ) ຂອງໂຄງການນິເວດກະສິກໍາ (PRONAE) ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຕ່ປີ 2004 ຫາ 2009. ເຫັນໄດ້ວ່າສະພາບການປັບຕົວຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນການຫັນປ່ຽນຮູບແບບການຜະລິດແບບດັ້ງເດີມມານໍາໃຊ້ເຕັກນິກນິເວດກະສິກໍາ ໂດຍໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນລະດັບຄົວເຮືອນ ແລະ ຈັດຕັ້ງກຸ່ມສົນທະນາ. ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນທີ່ນີ້ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ສະໜອງນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ, ອົງກອນສົ່ງເສີມ ກໍ່ຄືນັກສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກສົ່ງເສີມໄດ້ຄໍານຶງເຖິງ:

  • ບັນຫາການປ່ຽນແປງລະບົບການຜະລິດກະສິກໍາຢູ່ເຂດພູດອຍ ທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກໍາແບບອານຸລັກ ໃນປີ 2003 ຫາ 2009 ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,

  • ການປັບຕົວຂອງຊາວກະສິກອນໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກໍາແບບອານຸລັກ ພ້ອມທັງການຂະຫຍາຍເຕັກນິກດັ່ງກ່າວໄປໃນເມືອງເປົ້າໝາຍອື່ນໆ. ວິທີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນສ້າງແຜນທີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງພື້ນທີ່ພາຍໃນຈໍານວນ 20 ບ້ານ.

  ພ້ອມທັງໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ພົວພັນເຖິງການປັບຕົວ ແລະ ການຂະ ຫຍາຍເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກໍາແບບອານຸລັກ ໂດຍໄດ້ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກພາບຖ່າຍດາວທຽມ ໃນປີ 1975, 1987, 2002, 2006 ແລະ 2010.

  ສໍາເລັດ 3 ບົດລາຍງານເຊັ່ນ: 1. ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, 2. ການປ່ຽນແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ 3. ການປັບຕົວ ແລະ ການຂະຫຍາຍເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກໍາແບບອານຸລັກ ໃນຊ່ວງໄລຍະປີ 2000 ຫາ 2010 ຊຶ່ງບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວມີທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ. ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2010, ໄດ້ມີໂອກາດຈັດກອງປະຊຸມສະເໜີຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ອເປັນການສະເໜີຜົນທີ່ໄດ້ຮັບໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ.

  2. ເລີ່ມຈາກກຸ່ມຊາວກະສິກອນໄປເປັນສະຫະກອນການຜະລິດ

  ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການສ້າງຕັ້ງສະຫະກອນໃນຮູບແບບໃໝ່ ທີ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຊຸມຊົນຊົນນະບົດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ຫຼື ເປັນການຜູກມັດກັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຕະຫຼາດຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ກໍ່ເພື່ອເປັນການສ້າງລາຍຮັບຈາກການຈ້າງງານ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂື້ນ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າມີຫຼາຍໆການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ. ຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນທີ່ນີ້ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການຖອດຖອນແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຈາກການທົບທວນເອກກະສານການຈັດຕັ້ງກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ລົບລ້າງການປູກຝິ່ນ (ADB/UNDC) ພາຍໃນປີ 2008. ໂດຍໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຢູ່ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ຊຶ່ງໄດ້ສຶກສາເງື່ອນໄຂທີ່ເຮັດໃຫ້ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຫຼື ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ທັດສະນະມູມມອງທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງສະຫະກອນການຜະລິດໃນອານາຄົດ ໂດຍອີງໃສ່ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມຊາວກະສິກອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

  3. ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ REDD

  REDD+ ແມ່ນ “ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດຈາກການຕັດໄມ້, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ເພີ່ມທາດກາກບອນ”. ຊຶ່ງໃນກິດຈະກໍາການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນເປັນເງື່ອນໄຂໃຫ້ບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ໄດ້ເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັບບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພື່ອເປັນການເພີ່ມການເກັບກັກທາດກາກບອນໃນປ່າໄມ້ໄວ້.

  ເຊັ່ນດຽວກັບພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ (ເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ເມືອງວຽງທອງ ແຂວງຫົວພັນ) ທີ່ທາງໂຄງການໄດ້ປະເມີນມູນຄ່າ ແລະ ຜົນກໍາໄລ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ REDD+ ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຍາວ ໂດຍການລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນລະດັບຄົວເຮືອນ, ພ້ອມທັງການຈໍາລອງພື້ນທີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.

  1. ຜົນກະທົບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາໃນຮູບແບບອານຸລັກ ທີ່ມີຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

  ແຜນງານໂຄງການ Catch-Up ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ພາຍໃນ 3 ເມືອງ ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ຊຶ່ງເປັນເຂດເປົ້າໝາຍສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂອງທາງໂຄງການນິເວດກະສິກໍາ ທີ່ໄດ້ລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2004 ເຖິງ 2009. ຊຶ່ງບັນດາກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປັນອີກກິດຈະກໍາໜຶ່ງຂອງການຮ່ວມມືກັບເຄື່ອຄ່າຍສາກົນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກໂຄງການ PAMPA (AFD).

  2. ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ REDD

  ແຜນງານໂຄງການ Catch-Up ໄດ້ຮ່ວມງານກັບຄະນະປ່າໄມ້ (ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ) ກໍ່ຄືແຜນງານໂຄງການ REDD+ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຂອງແຜນງານ 7 ໂຄງການ EU (www.i-redd.eu ).

ເອກກະສານ


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/asiaupla/public_html/Catch-Up/CU-BDD-Connexion.php on line 7

Development of a village-level livelihood monitoring tool: A case-study in Viengkham District, Lao PDR

International Forestry Review, 14(4): 27-38.

2013 - Scientific Articles

 
 

 

A landscape mosaic approach for characterizing swidden systems from a REDD+ perspective

Hett C., Castella J.C., Heinimann A., Messerli P., Pfund J.L.

Applied Geography, 32(2): 608-618.

2012 - Scientific Articles

 
 

 

'To till or not to till?' Opportunities and constraints to the diffusion of Conservation Agriculture in Xieng Khouang province, Lao PDR

Lestrelin G., Nanthavong K., Jobard E., Keophosay A., Lienhard P., Khambanseuang C., Castella J.C.

Outlook on Agriculture, 41(1): 41-49.

2012 - Scientific Articles

 
 

 

Maize expansion in Xieng Khouang province of Laos: What are the prospects for conservation agriculture?

Castella J.C., Jobard E., Lestrelin G., Nanthavong K., Lienhard P.

In: Hauswirth D., et al. (eds) Conservation Agriculture and Sustainable Upland Livelihoods. Proceedings of the 3rd International Conference on Conservation Agriculture in Southeast Asia. Hanoi, Vietnam, 10-15 December 2012, pp. 300-305

2012 - Conferences

 

 

Managing the transition from farmers' groups to agricultural cooperatives in Lao PDR

Castella J.C., Bouahom B., Keophosay A., Douangsavanh L.

Lao Journal of Agriculture and Forestry, 23: 161-191

2011 - Scientific Articles

 
 
 

 

Patterns of diffusion and adoption of Conservation Agriculture. Case studies in Pek, Kham and Nonghet district, Xieng Khouang province, Lao PDR

Nanthavong K., Keophosay A., Khambanseuang C., Jobard E., Lestrelin G., Castella J.C.

Lao Journal of Agriculture and Forestry, 23: 127-143

2011 - Scientific Articles

 
 
 

 

Democratizing REDD through participatory landscape planning in Laos

Bourgoin J., Castella J.C., Lestrelin G., Bouahom B.

The 8th International Association of Landscape Ecology (IALE) World Congress, 18 - 23 August, 2011, Beijing, China

2011 - Conferences

 
 
 

 

Opportunities and challenges for the adoption of Conservation Agriculture in maize production areas of Laos

Lestrelin G., Castella J.C.

Proceedings of the 5th World Congress on Conservation Agriculture, 26-29th September 2011, Brisbane Australia, pp. 42-43

2011 - Conferences

 
 

 

Swidden, Rubber and Carbon: Can REDD+ work for people and the environment in Montane Mainland Southeast Asia?

Fox J., Castella J.C., Ziegler A.D.

CCAFS Working Paper no. 9. CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). Copenhagen, Denmark

2011 - Books

 
 

 

Engaging local communities in designing their own local REDD+ architecture. A case study in Lao PDR.

Castella J.C., Bourgoin J., Lestrelin G.

CIFOR Annual Meeting, Bogor.

2011 - Posters

 
 
 

 

Swidden, Rubber and Carbon: Can REDD+ work for people and the environment in Montane Mainland Southeast Asia?

Fox J., Castella J.C., Ziegler A.D.

CIFOR Annual Meeting, Bogor

2011 - Posters

 
 
 

 

Accompanying the 'maize boom' in the Kham basin and Nonghet district. NAFRI Policy Brief Series

Jobard E., Keophosay A., Nanthavong K., Khambanseuang C., Castella J.C., Lestrelin G.

NAFRI Policy Brief Series, NAFRI, Vientiane

2011 - Policy Briefs

 

 

Improved pastures and Direct Mulch-seeding Cropping (DMC)-based upland rice cultivation: Two solutions to intensify land-use in Pek district

Jobard E., Keophosay A., Nanthavong K., Khambanseuang C., Castella J.C., Lestrelin G.

NAFRI Policy Brief Series, NAFRI, Vientiane

2011 - Policy Briefs

 

 

Enhancing land productivity while preserving natural resources in the mountains of northern Kham district

Jobard E., Keophosay A., Nanthavong K., Khambanseuang C., Castella J.C., Lestrelin G.

NAFRI Policy Brief Series, NAFRI, Vientiane

2011 - Policy Briefs

 

 

Drivers of land use changes in rural SEA and REDD perspectives: learning from past effects and interactions of market- and state-led changes

Castella J.C., Levang P., Pfund, J.L.

Research seminar of CatchUp and Landscape Mosaics projects. October 2010, CIFOR, Bogor, Indonesia

2010 - Conferences

 
 
 

 

A mosaic approach for characterizing Slash and Burn landscapes from an REDD perspective

Hett C., Castella J.C., Heinimann A., Pfund J.L.

GLP Open Science Conference 'Land Systems, Global Change and Sustainability', 17-19th October 2010, Arizona State University, USA

2010 - Conferences

 
 
 

 

Environmental dimensions of the agrarian transition in the uplands of the Lao PDR

Lestrelin G., Castella J.C.

Global Land Project News 6: 12-14

2010 - Books

 
 

 

Assessing the socio-economic impact of conservation agriculture in three districts (Pek, Kham, Nonghet) of Xieng Khouang Province

Catch-Up Program

Workshop Report, 15 July 2010, NAFRI-IRD, Vientiane

2010 - Reports

 
 
 

 

Assessing the socio-economic impacts of conservation agriculture adoption in Xieng Khouang province, Lao PDR

Jobard E.

MSc Dissertation, IRD-AgroParisTech, Vientiane

2010 - Student Dissertation

 
 
 

 

The conditions of success or failure of farmers' groups: A case study in Xam Nuea District, Houa Phan Province

Bouahom B., Keophosay A., Castella J.C., Douangsavanh L.

Catch-Up Policy Research Seminar - 22 Dec. 2008, NAFRI, Vientiane, Lao PDR

2008 - Conferences

 
 

 

Managing the transition from farmers' groups to agricultural cooperatives in Lao PDR

Castella J.C., Bouahom B., Keophosay A., Douangsavanh L.

Catch-Up Policy Research Seminar - 22 Dec. 2008, NAFRI, Vientiane, Lao PDR

2008 - Conferences

 
 

 

Integrated Conservation - Development in the Nam Khan Watershed, Lao PDR. Preserving Luang Prabang's natural and cultural heritages in a time of rapid socioeconomic changes

Castella J.C., Valakone K., Douangsavanh L.

Catch-Up Policy Research Seminar - 22 Dec. 2008, NAFRI, Vientiane, Lao PDR

2008 - Conferences

 
 

 

The conditions of success or failure of farmers' groups: A case study in Xam Nuea District, Houa Phan Province

Bouahom B., Keophosay A., Castella J.C., Douangsavanh L.

Catch-Up Policy Research Seminar - 22 Dec. 2008, NAFRI, Vientiane, Lao PDR

2008 - Posters