Catch-Up.
ສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະການປ່ຽນແປງຢູ່ເຂດພູດອຍ

ຜັນຂະຫຍາຍວິທີການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຢູ່ເຂດພູດອຍ
ໃນ ສປປລາວ.

ກິດຈະກໍາ C2: ສຶກສາຮູບແບບການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

 
 
ຂອບເຂດ ຈຸດປະສົງ ວິທີການ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ຄູ່ຮ່ວມງານ

  ໃນພາກ “ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນະໂຍບາຍ” ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນໃສ່: ກໍານົດກົນໄກຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ມາກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ (ແກ່ນ ສານ 1), ພ້ອມທັງການແກ້ໃຂບັນຫາທີ່ໄດ້ທົດລອງສໍາເລັດ ໃນສປປລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ (ກິດຈະກໍາ C1). ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ຍັງມີການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ (ກິດຈະກໍາ B2). ອີງຕາມຊັດສ່ວນການສ້າງກອບນະໂຍບາຍ ທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຮວບຮວມເອົາຫຼາຍກຸ່ມພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕົວຢ່າງ, ການຈັດການອ່າງໂຕ່ງນໍ້າຄານ, ເມືອງຊຽງເງິນ) ຫຼື ວິທີການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ (ຕົວຢ່າງ, ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນຂັ້ນບ້ານ, ຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ຢູ່ເມືອງວຽງຄໍາ) ພ້ອມທັງການຮວບຮວມເອົາຊຸມຊົນພາຍໃນບ້ານ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນພາຍໃນບ້ານເຂົ້າມາຮ່ວມໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນ.

  • ເພື່ອສຶກສາວິທີການແກ້ໃຂບັນຫາໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຈາກຂັ້ນເທິງລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກຂັ້ນລຸ່ມຂື້ນເທິງ ແລະ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ກິດຈະກໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ແນໃສ່ປະເດັນຂອງ ແກ່ນ ສານ B ກັບອີກຫຼາຍທັດສະນະມູມມອງ.
  • ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ສະຖາບັນຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ການກະຈາຍກອບນະໂຍບາຍ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ການຈັດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.

  1. ການຈໍາລອງພື້ນທີ່ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

  ການຈໍາລອງການປ່ຽນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແມ່ນສ້າງຂື້ນມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂື້ນ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການຈັດການຈັດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ການຈໍາລອງການປ່ຽນແປງພື້ນທີ່ ແມ່ນສ້າງຂື້ນມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ກຸ່ມພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີໂອກາດເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນເຖິງບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນ (ຕົວຢ່າງ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ພະນັກງານເມືອງ).

  2. ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

  ໄດ້ປະເມີນທຸກໆບາດກ້າວໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ເພື່ອເບິ່ງຜົນກະທົບທີ່ມີຕໍ່ການຈັດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ບົນພື້ນຖານຄວາມແຕກຕ່າງຂອງກຸ່ມພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຫາກໄດ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນການຊີ້ແນະ ຫຼື ກໍານົດເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິເຄາະຄວາມຄາດຫວັງ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຂະບວນການຮຽນຮູ້ ທີ່ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນ “ລະບົບ” ຈາກການປ່ຽນແປງສະຖານະພາບຈາກປະຈຸບັນໄປເປັນຮູບແບບໃໝ່. ຄື່ດັ່ງການວິເຄາະທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຂໍ້ຄົງຄ້າງຫຼາຍຢ່າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນຈະປະມານມູນຄ່າ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໄວ້ກ່ອນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້.

  1. ການສ້າງນະໂຍບາຍເພື່ອການຈັດການຄຸ້ມຄອງເຂດອ່າງໂຕ່ງນໍ້າຄານ

  ໄດ້ສຶກສາວິທີການແກ້ໃຂບັນຫາການຈັດການຄຸ້ມຄອງເຂດອ່າງໂຕ່ງນໍ້າຄານ ໂດຍການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຈາກຂັ້ນເທິງລົງລຸ່ມ ແລະ ຈາກຂັ້ນລຸ່ມຂື້ນເທິງ. ຊຶ່ງການວາງກອບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນເດືອນກຸມພາ 2011 ທີ່ຜ່ານມາ ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍກຸ່ມພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນ: ເຈົ້າເມືອງ, ນັກວາງແຜນຈາກຫຼາຍອົງການ ແລະ ອື່ນໆ. ອີງໃສ່ປະສົບການຕົວຈິງ ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການກໍາເນີດເກີດຂື້ນຂອງສະຖາບັນ ແລະ ການສ້າງກອບນະ ໂຍບາຍ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວນັ້ນປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງຈົບງານ.

  2. ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍຜ່ານວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນສປປລາວ

  ໃນທ້າຍປີ 2009, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮ່ວມກັບອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງປື້ມຄູ່ມືການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PLUP) ເພື່ອເປັນການສະໜອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນສປປລາວ. ຊຶ່ງເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມືດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ກໍານົດຫຼັກການໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພົວພັນເຖິງຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມພາຍໃນຊຸມຊົນ. ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ໃຊ້ເວລາເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນໄລຍະໜຶ່ງພາຍຫຼັງທີ່ທາງໂຄງການໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຕາມເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມື ຊຶ່ງໄດ້ສະ ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ ຍັງພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ເນື່ອງຈາກວ່າການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງບໍ່ເປັນໄປຕາມເນື້ອໃນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມື(ກິດຈະກໍາ B2).

  ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮ່ວມງານກັບນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກ ເພື່ອພັດທະນາເຄື່ອງມື ແລະ ວິ ທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂະບວນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ. ຊຶ່ງໄດ້ພັດທະນາຮູບແບບການມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອສຶກສາເຖິງຜົນກະທົບຈາກການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ມີຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄຸນນະພາບທາງພື້ນທີ່ ໃນແງ່ຂອງການປ່ອຍທາດກາກບ່ອນ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ. ໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງມື (ຕົວຢ່າງ, ການຈໍາລອງຫຼີ້ນເກມການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການສ້າງແຜນທີ່ 3 ມິຕິແບບມີສ່ວນ ຮ່ວມ) ໂດຍໄດ້ທົດລອງນໍາໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນ 6 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ພາຍໃນເມືອງວຽງຄໍາ ໃນປີ 2010 ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍໄປໃຊ້ກັບ 23 ບ້ານ ພາຍໃນປີ 2011 ໂດຍໄດ້ຮ່ວມງານກັບໂຄງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (Agrisud).

  ບົດຮຽນທີ່ສາມາດຖອດຖອນໄດ້ຈາກປະສົບການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ແມ່ນໄດ້ບັນຍາຍລົງໄປໃນປື້ມຄູ່ມືການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ທີ່ໄດ້ສໍາເລັດໃນປີ 2012 ມີທັງສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຫົວຂໍ້ບົດນິພົນຈົບຊັ້ນປະລິນຍາເອກຂອງທ່ານ Jeremy Bourgoin ກໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຄຮີນແລນ ປະເທດອົດສະຕາລີ ໃນເດືອນທັນວາ 2011. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ຍັງມີອີກຫຼາຍໆບົດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ຈັດພິມເຜີຍແຜ່. ຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານວິຊາການ ແລະ ຂອບເຂດນະໂຍ ບາຍແລ້ວ ຜົນຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນທີ່ນີ້ ກໍ່ຍັງໄດ້ຖືກໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ຫຼາຍບ້ານໃນເຂດພູດອຍ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້, ຜົນຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຮົາ ກໍ່ຍັງໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານເມືອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດໂຄງການ.

  1. ການສ້າງນະໂຍບາຍເພື່ອການຈັດການຄຸ້ມຄອງເຂດອ່າງໂຕ່ງນໍ້າຄານ

  ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ EU.

  2. ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍຜ່ານວຽກງານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນສປປລາວ

  ໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢູ່ເມືອງວຽງຄໍາ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຮອນຈາກໂຄງການ SDC ໃນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ Landscape Mosaics (NAFRI-CIFOR) ແລະ ໂຄງການ SIDA ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນທຶນຮອນໃຫ້ ໂຄງການ URDP. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີໂຄງການ EU ທີ່ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງທາງໂຄງການ Agrisud ເພື່ອພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານໃນຂັ້ນເມືອງ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້.

ເອກກະສານ


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/asiaupla/public_html/Catch-Up/CU-BDD-Connexion.php on line 7

Handbook on Participatory Land Use Planning. Methods and tools developed and tested in Viengkham District, Luang Prabang Province

Castella J.C., Bourgoin J., Cottet L., Drouillat M., Nanthavong K., Phatsalin S., Lestrelin G., Bouahom B., Thephavanh M.

NAFRI-IRD-CIFOR, Vientiane, Lao PDR

2013 - Books

 
 
 

 

Engaging local communities in low emissions land use planning: a case study in Laos

Bourgoin J., Castella J.C., Hett C., Lestrelin G., Heinimann A.

Ecology and Society, 18 (2): 9.

2013 - Scientific Articles

 
 

 

Castella J.C.

2013 - Conferences

 
 

 

Sharpening the understanding of socio-ecological landscapes in participatory land use planning. A case study in Lao PDR

Bourgoin J.

Applied Geography 34: 99-110

2012 - Scientific Articles

 
 

 

Toward a land zoning negotiation support platform: 'Tips and tricks' for participatory land use planning in Laos

Bourgoin J, Castella J.C., Pullar D., Lestrelin G., Bouahom B.

Landscape and Urban Planning 104: 270-278

2012 - Scientific Articles

 

 

Engaging communities in low emissions land-use planning. Approach and tools experimented by the I-REDD+ project

Lestrelin G., Castella J.C.

LEAF International Workshop on 'Low Emission Land use and Forest Planning at the sub-national level in Southeast Asia', Bangkok, 3-4 July 2012

2012 - Conferences

 
 
 

 

Participatory Land Use Planning for food security in Lao PDR.

Castella J.C., Kieffer C., Berton S.

Food Security Project in Lao PDR.

2012 - Reports

 
 
 

 

'PLUP Fiction': Landscape Simulation for Participatory Land Use Planning in Northern Laos

Bourgoin J, Castella J.C.

Mountain Research and Development 31(2): 78-88

2011 - Scientific Articles

 

 

Engaging local communities in negotiating their own pathway towards conservation-oriented agricultural practices

Bourgoin J., Castella J.C., Nanthavong K., Phatsalin S., Drouillat M., Cottet L.

Proceedings of the 5th World Congress on Conservation Agriculture, 26-29th September 2011, Brisbane, Australia, pp. 270-271

2011 - Conferences

 
 

 

'Tips and tricks' of participatory land-use planning in Lao PDR: Towards a land zoning negotiation support platform

Bourgoin J, Castella J.C., Pullar D., Lestrelin G., Bouahom B.

Conference on Earth System Governance, 17-20 May 2011, Colorado State University, Colorado, USA

2011 - Conferences

 
 

 

A model of Science-Practice-Policy interface in local land use planning

The 8th International Association of Landscape Ecology (IALE) World Congress, 18 - 23 August, 2011, Beijing, China

2011 - Conferences

 
 
 

 

Guidelines for village monograph

Catch-Up Program

NAFRI-IRD-CIFOR, Vientiane

2011 - Reports

 
 

 

Hathoung village monograph, Viengkham District, Luang Prabang Province

Catch-Up Program

NAFRI-IRD-CIFOR, Vientiane

2011 - Reports

 
 

 

Houaythong village monograph, Viengkham District, Luang Prabang Province

Catch-Up Program

NAFRI-IRD-CIFOR, Vientiane

2011 - Reports

 
 

 

Houaykou village monograph, Viengkham District, Luang Prabang Province

Catch-Up Program

NAFRI-IRD-CIFOR, Vientiane

2011 - Reports

 
 

 

Namxoy village monograph, Viengkham District, Luang Prabang Province

Catch-Up Program

NAFRI-IRD-CIFOR, Vientiane

2011 - Reports

 
 

 

Negotiating sustainable landscape management in Lao PDR. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy

Bourgoin J.

School of Geography, Planning and Environmental Management, University of Queensland, Brisbane, Australia

2011 - Student Dissertation

 
 
 

 

Drouillat M., Cottet L.

2011 - Student Dissertation

 
 
 

 

Preserving the natural and cultural heritage of the Nam Khan watershed, Laos

Ferrand J., Castella J.C.

Report on the knowledge capitalization workshop hosted by WREA in Luang Prabang, 4-5 February 2010. Eco-Valley Project, Luang Prabang

2010 - Reports

 
 
 

 

Global agendas versus local realities: implementing policy relevant research for upland development in Lao PDR

Castella J.C., Douangsavanh L., Messerli P., Weyerhauesser H.

7th International Science Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Changes, 26-30 April 2009, Bonn, Germany

2009 - Conferences

 
 

 

Dynamics of landscapes and biodiversity in the Nam Khan watershed, Lao PDR

Cherief M.

MSc Angers University, France

2009 - Student Dissertation

 
 
 

 

Management of Non Timber Forest Products (NTFPs) across the Nam Khan Watershed

Nanthavong K., Cherief M., Keophosay A., Castella J.C.

Catch-Up Policy Research Seminar - 22 Dec. 2008, NAFRI, Vientiane, Lao PDR

2008 - Posters

 
 

 

Land use change analysis in the Nam Khan watershed, Lao PDR

Sany J.P.

MSc Thesis IDTR, SupAgro Montpellier, France

2008 - Student Dissertation