Catch-Up.
ສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະການປ່ຽນແປງຢູ່ເຂດພູດອຍ

ອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປລາວ ຈະຖືເອົາແນວໂນ້ມ ການພັດທະນາຂອງໂລກ ໃນຂະນະທີ່ປົກປັກຮັກສາ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດໄປຄຽງຄູ່ກັນ.

ລະບຸຊື່ຜູ້ຂຽນ :
ປະເພດຂອງບົດລາຍງານ :
ປີທີ່ໄດ້ລົງວາລະສານ :