Catch-Up.
ສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະການປ່ຽນແປງຢູ່ເຂດພູດອຍ

ຜັນຂະຫຍາຍວິທີການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຢູ່ເຂດພູດອຍ
ໃນ ສປປລາວ.

ກິດຈະກໍາ A2: ທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມຫຼາກຫຼາຍການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນຫຼາຍລະດັບ

 
 
ຂອບເຂດ ຈຸດປະສົງ ວິທີການ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ຄູ່ຮ່ວມງານ

  ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສົ່ງເສີມໃນຂັ້ນແຂວງ ຫຼື ຂັ້ນຊາດ ກໍ່ລ້ວນແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສຶກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນຫຼາຍລະດັບເສຍກ່ອນ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ການສຶກສາແບບລົງເລິກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ກໍາສະພາບການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຂອງບ້ານໄດ້ດີນັ້ນ ກໍ່ຍັງຈໍາກັດຈໍານວນບ້ານ ຊຶ່ງມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ. ອີກແງ່ມູມໜຶ່ງ ການເພີ່ມຂະໜາດຂອງບ້ານເປົ້າໝາຍສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງພື້ນທີ່ນັ້ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດຂະໜາດຂອງແບບສອບຖາມລົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດກໍາໄດ້ສະພາບ.

  • ເພື່ອສຶກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານການປ່ຽນແປງນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຢູ່ເຂດພູດອຍ ສປປລາວ ແລະ ກໍານົດພື້ນທີ່ທີ່ມີການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ,

  • ເພື່ອຈັດລຽງບູລິມະສິດ ທີ່ພົວພັນເຖິງປະເດັນການປ່ຽນແປງການຈັດການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ,

  • ເພື່ອຮວບຮວມຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ສົມບູນ ຈາກຫຼາຍໆແຫຼ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອເປັນການສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ການສ້າງນະໂຍບາຍໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພິຈາລະນາ.

  1. ການຮວບຮວມບົດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຢູ່

  ໄດ້ສັງລວມຫຼາຍໆກໍລະນີສຶກສາ ທີ່ໄດ້ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢູ່ເຂດພາກ ເໜືອຂອງ ສປປລາວ ເພື່ອນໍາມາສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບສົມທຽບ.

  2. ການສໍາຫຼວດ

  ແມ່ນໄດ້ລົງສໍາຫຼວດບາງພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ມີການປ່ຽນແປງກ່ອນໜ້າທໍາການສຶກສາ. ຊຶ່ງລະບົບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນມືສອງໃນທີ່ນີ້ ກໍ່ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ວຽກງານລົງສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ຕົວຈິງ (ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກໂຄງການຕ່າງໆ).

  3. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

  ໂດຍການສັງລວມຂໍ້ມູນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ມາຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອທໍາການວິເຄາະແບບສົມທຽບ ແລະ ຊອກຫາວິທີການແກ້ໃຂບັນຫາໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

  • ເລັດບົດລາຍງານການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຢູ່ເຂດພູດອຍທາງພາກເໜືອຂອງ ສປປລາວ,

  • ພັດທະນາວິທີການສໍາລັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງບ້ານ ແລະ ເສັ້ນທາງການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ຂະບວນການຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຂໍ້ມູນ, ຊັດສ່ວນ, ວິທີການແກ້ໃຂຂໍ້ມູນ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ຮ່ວມງານ,

  • ສໍາເລັດການຈັດພິມວາລະສານ, ບົດລາຍງານ ແລະ ບົດວິທະຍານິພົນຂອງນັກສຶກສາ ໂດຍໄດ້ສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງ ສປປລາວ.

  ແຜນງານໂຄງການ Catch-Up ໄດ້ພັດທະນາຄູ່ຮ່ວມງານກັບມະຫາວິທະຍາໄລ Bern’s Centre for Development and Environment (CDE) ເພື່ອວິເຄາະການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນຫຼາຍລະດັບ.

ເອກກະສານ